NTI Backup NOW! 5.5.0.116

NTI Backup NOW! 5.5.0.116

Newtech Infosystems – 43,9MB – Shareware –
ra khỏi 67 phiếu
4 Stars User Rating
Sao lưu NTI bây giờ cải thiện trên bảo vệ sao lưu PC tốt nhất có sẵn. Phiên bản mới nhất của NTI là phần mềm sao lưu chỉ để cung cấp đường dẫn nâng cấp hoàn toàn mô-đun. Bắt đầu với các phiên bản tiêu chuẩn cho mạng độc lập và hoàn tất sao lưu tất cả đính kèm PCs. sao lưu để ổ đĩa cứng, ổ đĩa, đĩa CD, DVD hoặc chọn bất kỳ ký tự ổ đĩa đính kèm.

Tổng quan

NTI Backup NOW! là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Newtech Infosystems.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 4.115 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của NTI Backup NOW! là 5.5.0.116, phát hành vào ngày 25/06/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

NTI Backup NOW! đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 43,9MB.

Người sử dụng của NTI Backup NOW! đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho NTI Backup NOW!!

Cài đặt

người sử dụng 4.115 UpdateStar có NTI Backup NOW! cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Newtech Infosystems
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản